PRIMA ZÁVODY PRO ŠKOLU HROU

Akce „Prima závody pro školu hrou“ je spojena s veřejnou akcí „Den otevřených dveří“ a jeho posláním je představit školu široké veřejnosti
a rodičům našich žáků, při které je prezentována péče o mentálně postižené, děti s PAS. Veřejnosti je otevřena budova včetně sportovišť a bazénu.
Celý den probíhají kulturní a sportovní akce. Na pozemcích školy a v jejích vnitřních prostorách jsou organizovány workshopy a soutěže.
Kapacita účastníků není omezena. V minulých letech se účast odhadla na cca 600 osob.
SPMP ve spolupráci se SZŠ a PŠ dbá na to, aby se život handicapovaných co nejvíce přiblížil životu běžnému.
Akce tedy naplňuje několik hledisek, především jde o představení metod vzdělávání handicapovaných a volnočasových aktivit.
Charitativní běh a jeho výtěžek bude použit na pořízení sportovního a rehabilitačního zařízení pro děti s kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra. Dále pak chceme podporovat zdravý životní styl a sport handicapovaných jako takový.
Hlavní běhy jsou tedy otevřeny široké veřejnosti a jejich podstatou jsou sportovní aktivity v prostorách budovy jinak spíše nepřístupné.
Přidanou hodnotou je pak heslo „ Nebojte se handicapu“, které představuje zařízení jako takové. Zároveň akce podporuje společné rodinné aktivity.

O ORGANIZACÍCH

Společnost pro podporu mentálně postiženým (dále jen SPMP) je dobrovolnou, neziskovou, nezávislou a demokratickou organizací z řad rodičů, odborníků
i přátel mentálně postižených osob. Jejím cílem je pomáhat osobám s mentálním postižením, včetně postižených kombinovanými vadami a poruchami  autistického spektra a jejich rodinám, podporovat všechny iniciativy, zabezpečující trvalé zlepšování podmínek života, prosazování rovnoprávného postavení občanů s postižením a provádět osvětovou činnost pro veřejnost. Především spolupracuje se Speciální základní školou a Praktickou školou, ve které se vzdělávají její klienti.

Speciální základní škola a Praktická škola poskytuje základní vzdělání, dále základní vzdělání žákům s lehkým, středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením a žákům s více vadami. Ve škole jsou dále vzděláváni žáci s poruchou autistického spektra. Někteří žáci, vzhledem ke svému handicapu, mají ytvořen individuální vzdělávací plán (na základě doporučení školského poradenského zařízení). Škola má v současné době několik školních vzdělávacích programů:

*vzdělávací program „Škola hrou s pohodou“ – vypracovaného dle RVP pro základní vzdělávání v délce trvání devíti let.
*vzdělávací program „Škola hrou na druhou“ – vypracovaného dle RVPpro obor vzdělání Základní škola speciální v délce trvání deseti let
*vzdělávací program „Škola hrou na třetí“ – vypracovaného dle RVP pro Praktickou školu jednoletou v délce trvání jednoho roku.

Žáci základní školy speciální, kteří mají ukončenou povinnou školní docházku, mohou pokračovat ve studiu na Praktické škole jednoleté.
Přijímání žáků na speciální základní školu je prováděno na základě žádosti rodičů a na základě doporučení školského poradenského zařízení